Rental agreement

Algemene huurvoorwaarden: elektrische scooter

Artikel 1 – Onderwerp van de overeenkomst: het huren van een Scooter van E-DriveAndaluz type EV3000, uitgerust met de basisvoorzieningen van E-DriveAndaluz, hierna ‘de verhuurder’. De Scooter, zijn accessoires en zijn basisuitrusting die onder de huidige voorwaarden, alleen of gezamenlijk, wordt gehuurd, worden aangemerkt als gehuurde goederen.

Huurvoorwaarden

De verhuurder verbindt zich ertoe jegens de huurder wiens handtekening op de voor- en achterkant van dit contract staat, het voertuig te huren dat op de voorpagina wordt vermeld. Deze locatie, die persoonlijk en niet overdraagbaar is, wordt afgesloten voor de termijn zoals vermeld op de voorkant van dit contract. • Door ondertekening van dit contract keurde de huurder het voertuig goed in de staat waarin het zich bevindt, zoals vermeld op de voorkant hiervan, dus ‘krachten om terug te keren in dezelfde staat van markt en in dezelfde esthetische staat. De huurder erkent dat hij het voertuig en zijn accessoires in een bevredigende staat heeft gehuurd volgens de voorwaarden opgelegd door de wegcode. Elk voorbehoud met betrekking tot de staat van het voertuig wordt door de huurder geformuleerd in de daarvoor bestemde ruimte op de voorkant van dit contract, op het moment van de ondersteuning van het voertuig. Geen enkele claim op de staat van het voertuig is aanvaardbaar zodra het contract is ondertekend. Verhuurder levert aan de huurder, overhandigt de sleutels van het voertuig, een verzekeringsbewijs, een fotokopie van de identiteitskaart of rijbewijs en een schaderapport. De huurder draagt ​​als enige de gevolgen van het niet indienen van deze documenten aan politieagenten.

Artikel 2 – basisuitrusting van de scooter: elke gehuurde scooter is uitgerust met: voor- en achter verlichting, accu, helm, slot en ketting, alarm.

Artikel 3 – Gebruiksvoorwaarden: de huurder verklaart in staat te zijn gebruik te kunnen maken van het gehuurde en verklaart geen medische contra-indicatie te hebben. Een minderjarige moet worden begeleid door een verantwoordelijke volwassene. De huurder verplicht zich het gehuurde zelf te gebruiken. Het uitlenen of onderverhuren van het gehuurde is ten strengste verboden. De huurder stemt ermee in om niet in te grijpen op het defect van het gehuurde zonder de toestemming van de verhuurder. De huurder verplicht zich het gehuurde als een goede vader te gebruiken. Hij is hoeder van het gehuurde en blijft verantwoordelijk voor het gebruik ervan zowel ten aanzien van de gehuurde goederen zelf als tegenover derden. De huurder verbindt zich ertoe de wegcode te respecteren. Het dragen van helmen door de huurder is verplicht door de verhuurder. De huurder erkent dat de eigenaar hem een ​​helm in bruikleen heeft aangeboden. Bij het parkeren van de fiets is het verplicht dat de huurder het slot gebruikt (kettingslot).

Scooter: We kunnen met 2 personen rijden, het totale gewicht van de twee personen is beperkt tot max. 150 kg. De huurder is verplicht wegen te volgen wanneer hij de weg kwijtraakt is het raadzaam een ​​halve bocht te maken. Wanneer de huurder gebruik wil maken van andere wegen niet aangeven, is dit op zijn eigen verantwoordelijkheid! De huurder heeft een verbod op het op en af ​​gaan van trottoirs op de scooter.

De huurder dient op de hoogte te zijn van de verkeersregels in Spanje

Artikel 4 – ondersteuning: de huurder geniet ondersteuning bij stilvallen van de scooter door een incident of ongeval. De verhuurder verbindt zich ertoe zo spoedig mogelijk ter plaatse te gaan. Indien voorradig zal er een vervangende scooter worden geleverd. Deze ondersteuning is geografisch beperkt, indien er buiten de normale wegen wordt gereden zal deze clausule komen te vervallen. Deze assistentie is beschikbaar tijdens openingstijden. Bijstand is gratis.

Artikel 5 – Inwerkingtreding, beschikbaarheid en restitutie: de huurovereenkomst gaat in op het moment dat huurder het aan hem ter beschikking gestelde gehuurde in bezit neemt. Dit contract is van kracht voor de duur van de huur. Als de huurder de scooter en de accessoires na deze periode bewaart zonder zijn situatie te hebben geregulariseerd, verliest hij het voordeel van de garanties voorzien in het contract. De huurder bevestigt de ontvangst van het gehuurde goed met basisuitrusting. Hij had persoonlijk alle vrijheid om het gehuurde te controleren en te selecteren op basis van hun behoeften. De huurder stemt ermee in het gehuurde terug te geven in de staat waarin hij het heeft gehuurd, behoudens normale slijtage.

Artikel 6 – Betaling en wijze van levering: de gehele dienstverlening wordt door de huurder onder de volgende voorwaarden geregeld: – bij het sluiten van het contract bij onmiddellijke levering van het gehuurde – bij de bestelling in geval van ter plaatse of via internet te boeken. De geaccepteerde betalingsmethoden zijn: pin en of creditcard en contant geld. In alle gevallen wordt de borgsom in rekening gebracht op het moment van vervreemding van het gehuurde.

Artikel 7 – Boeking – Annulering van elke reservering geeft aanleiding tot de perceptie van een aanbetaling van 100%. De huurder heeft het recht om een ​​reservering te annuleren onder de volgende voorwaarden: in geval van annulering van de boeking, betaalt u: 10% van de totale kosten indien meer dan 7 dagen voorafgaand aan de activiteit., 30% van de totale kosten tussen 7 dagen en 24 uur voorafgaand aan de activiteit. 100% van de totale kosten indien minder dan 24 uur vóór de activiteit. – Annulering zonder opgaaf van reden en terugbetaling van de aanbetaling. – Bij wijze van compensatie behoudt E-DriveAndaluz de betaalde aanbetaling. -Minder dan 24 uur voor de levering: de volledigheid van de bestelde dienst wordt gefactureerd aan de huurder die zich ertoe verbindt te betalen. Annuleringskosten worden niet betaald wanneer de annulering het gevolg is van de door de huurder naar behoren gemotiveerde ziekte, of aantoonbare afschuwelijke weersomstandigheden (storm) of zware regenval.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid – Schade aan het gehuurde – diefstal: de huurder ontslaat E-DriveAndaluz van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde, ook voor wat betreft de materiële en immateriële gevolgen van alle soorten ongevallen. De huurder verklaart de houder te zijn van een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering die de aansprakelijkheid garandeert die wordt opgelopen wanneer u gebruik maakt van eigendommen die hij zelf heeft gehuurd, personen die hij zowel bewaakt als zijn bedienden. Behoudens hetgeen in artikel 9 hieronder is vermeld, heeft de huurder geen dekking voor schade of diefstal van het gehuurde en is hij persoonlijk aansprakelijk voor dergelijke schade, breuk en diefstal. Schade aan het gehuurde, diefstal of verlies van het gehuurde zal worden aangerekend aan de huurder volgens het geldende tarief volgens de vaste “gedegradeerde onderdelen nomenclatuur”.

Artikel 9 -Verzekering

 • de elektrische scooter wordt ter beschikking gesteld aan de derde.
 • Het eigen risico is € 3.000, – verantwoordelijk voor calamiteit (calamiteit zonder geïdentificeerde derde partij die de verantwoordelijkheid voor de calamiteit aanvaardt).
 • elke calamiteit bij het oplossen van problemen (verantwoordelijk of niet) is de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Inslagkosten zijn de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Sleepkosten zijn de verantwoordelijkheid van de huurder.
 • Accessoires, niet verzekerd, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder in geval van diefstal of beschadiging, die de huurder uitdrukkelijk erkent.
 • De huurder verbindt zich ertoe om onmiddellijk en onverwijld de verhuurder op de hoogte te brengen in geval van ongeval, brand of diefstal van het voertuig, en een schriftelijke verklaring af te leggen aan de verhuurder per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, binnen de 48 uur volgend op de ramp. De verklaring moet alle informatie bevatten met betrekking tot de omstandigheden van, sinister gezegd, de identiteit van de betrokken partijen, en moet vergezeld gaan van een kopie van het rapport.
 • Indien de huurder een ongeval niet aangeeft bij de verhuurder, moet de huurder het volledige bedrag van de kosten (derde partij en / of E-DriveAndaluz) betalen. Als de opmerking onjuist is ingevuld, slecht opgeleid, slecht geschreven, met fouten, kan de huurder worden aangevochten voor zijn aansprakelijkheid. Elke bevinding die niet door een derde is ondertekend, leidt tot de totale aansprakelijkheid van de huurder in het sinistere gezegd.
 • De huurder verklaart te beschikken over alle vergunningen, diploma’s, opleidingen, enz … die nodig zijn voor het besturen van het voertuig beschreven op de voorzijde van dit contract. De verhuurder E-DriveAndaluz is niet aansprakelijk als de huurder niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving. Als er zich een calamiteit voordoet als de huurder geen goede verstandhouding heeft met de wet, zijn alle reparatiekosten voor de elektrische scooter de verantwoordelijkheid van de huurder. Schade aan het gehuurde – vlucht – Bijstandsverzekering: de scooter is niet verzekerd tegen diefstal of beschadiging, de huurder blijft verantwoordelijk voor de scooter. In het geval van diefstal is het de huurder die betaald voor alle kosten aan E-DriveAndaluz • laat uw scooter nooit zonder slot achter, zelfs niet als u hem een ​​paar seconden laat staan.

Artikel 10 – Let op: bij het ter beschikking stellen van gehuurde, betaalt de huurder een borgsom (per PayPal of contant) vastgesteld op: – € 200, – per scooter – deze borg wordt geïnd tijdens de duur van de huur, een restitutie van de gehuurde waarborgsom wordt aan de huurder gerestitueerd, direct na inlevering en controle en goedkeuring van de scooter. De huurder machtigt de verhuurder tot een heffing op de verschuldigde waarborgsom: – met betrekking tot de franchise, – herstel van schade en diefstal waarvan de kosten worden verholpen – naar: “nomenclatuur van aangetaste onderdelen”. – tot vergoeding van te late teruggave van het gehuurde. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat het bedrag van de aanbetaling geen garantie kan vormen, waarbij de verhuurder, in voorkomend geval, het recht behoudt om de huurder te dagvaarden om volledige vergoeding voor zijn verlies te verkrijgen.

Artikel 11 -Restitutie: Bij restitutie van het gehuurde is de contractuele deadline die wordt gespecificeerd dat: – voor verhuur in een halve dag, het gehuurde vóór 14.15 uur of 19:15 uur moet worden ingeleverd, afhankelijk van of het ochtend is of middag. – bij verhuur op de dag dat het gehuurde voor 18.15 uur ingeleverd wordt. Elke te late teruggave zal resulteren in de toepassing van een forfaitaire boete van één dag huur per halve dag of dag vertraging.

Artikel 12 – Uitzetting van de huurder: gehuurde activa mogen niet worden afgestaan ​​of als onderpand gegeven worden. De huurder stemt in het algemeen met instemming in met betrekking tot het gehuurde geen zakelijk recht of anderszins, ten behoeve van wie dan ook, dat het genot kan aantasten of de beschikbaarheid of de volledige eigendom van de verhuurder kan beperken. Artikel 13 – Geschil: Elk geschil met betrekking tot de uitvoering, interpretatie of beëindiging van deze overeenkomst, de bevoegde rechtbank is het hoofdkantoor van de eigenaar waaraan de partijen exclusieve jurisdictie toekennen

Artikel 14 – Het is verboden de scooter te verplaatsen onder invloed van drugs of alcohol. Het is een kwestie van veiligheid voor u – en voor andere gebruikers. Geniet van onze regio, maar respecteer je grenzen en laat een mooie dag niet eindigen in het ziekenhuis.

Artikel 15 – De huurder betaalt alle boetes en onkosten voor alle verkeersovertredingen, parkeren, het niet tonen van de papieren van het voertuig

Artikel 16 – Vergoedingen, in geval van beboeting, om te regeren bij E-DriveAndaluz, bedragen € 30. De pre-autorisatie die in het kader van dit contract wordt bepaald, wordt in rekening gebracht met een waarde gelijk aan het bedrag van de overtreding, plus € 30 boekingskosten per overtreding. Deze pre-autorisatie wordt één maand na de looptijd van deze overeenkomst bewaard. De huurder verbindt zich ertoe de kosten te betalen via overschrijving per bank indien de preautorisatie niet bruikbaar is. • Indien de huurder het contactslot of de slotsleutel verliest, verbindt de huurder zich ertoe aan E-DriveAndaluz de gelijkwaardige prijs van de vervanging te betalen. VERBODEN het voertuig mag niet worden bestuurd door iemand anders de huurder, mag niet worden gebruikt voor het vervoer van personen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van E-DriveAndaluz!

 • Artikel 17 – AANBETALING gelijk aan de franchise. De borgtocht die aan de voorkant is bevestigd, blijft toegewezen aan de verhuurder in alle eigendommen, voor zover de huurder verschuldigd is, in geval van niet-betaling van de huur of retourneert het voertuig in een niet-conforme staat naar die waarin het werd uitgegeven, en deze tekst staat op de achterkant hiervan. • Indien het bedrag van het huursaldo dat de huurder verschuldigd is om het voertuig terug te brengen hoger is dan het bedrag van de aanbetaling, verbindt de huurder zich ertoe om onmiddellijk het totale verschuldigde bedrag te betalen. Indien het bedrag lager is, verbindt de verhuurder zich ertoe om onmiddellijk te betalen door het saldo over te maken aan de huurder.
 • Indien de huurder een ongeval niet aan de huurder meldt, moet de huurder het volledige bedrag van de kosten (derde partij en/of E-DriveAndaluz) betalen. Als de opmerking onjuist is ingevuld, slecht verwoord, slecht geschreven, met fouten, kan de huurder worden aangevochten voor zijn aansprakelijkheid. Elke bevinding die niet door een derde is ondertekend, leidt tot de totale aansprakelijkheid van de huurder in het sinistere gezegd.
 • De huurder beschikt over alle vergunningen, diploma’s, opleidingen, enz … die nodig zijn voor het rijgedrag van het voertuig beschreven op de voorzijde van dit contract. De verantwoordelijkheid van E-DriveAndaluz is niet aansprakelijk als de huurder niet in overeenstemming is met de geldende wetgeving. Als er zich een calamiteit voordoet als de huurder geen goede verstandhouding heeft met de wet, zijn alle reparatiekosten voor de scooter de verantwoordelijkheid van de huurder.

Volledige naam:

Datum:

Handtekening:

Edriveandaluz - Copyright © 2021 | by KEEV